Intango Mu Makungu Africa Mu kugwanya ubugumba, imbuto ntangabuzima z’abagabo bapfuye zikwiye kwemerwa gutangwa

Mu kugwanya ubugumba, imbuto ntangabuzima z’abagabo bapfuye zikwiye kwemerwa gutangwa

0
5
(1)

Ingabire y’intanga zivuye mu bagabo bitavye imana, ikwiye kwemerwa, nk’uko biri mu cigwa cakozwe.

Ubwo bushakashatsi bwasohorewe mu kinyamakuru ”Journal of Medical Ethics” burasaba ko haboneka inzira zo kugwiza ibihimba vy’umubiri vy’abapfuye nk’ingabire bikozwe mu buntu.

Mu 2017 mu Bwongereza, utuyoya 2,345 twaravutse bivuye kw’itangwa ry’intanga nk’ingabire.

Ariko hari ubukene bw’ingabire z’ibihimba vy’umubiri hirya no hino mu gihugu kubera amategeko akaze agenga iki kibazo.

Intanga zishobora gutororokanywa inyuma y’urupfu rw’umugabo biciye ku gushusha umuhora zicamwo uzikabuje umuyagankuba canke ukabaga nyenezo, hanyuma ukazibika ahantu hakanye cane.

Hari ivyemezo vyerekana ko intanga zibitse mu bagabo bitavye Imana zishobora gutuma umugore yibungenga kenshi kandi akagira abana bafise amagara meza, naho zoba zakuweyo inyuma y’amasaha 48 amaze gupfa.

Muri ubwo bushakashatsi, umuganga Nathan Hodson wo muri Kaminuza ya Leicester, na Joshua Parker wo ku bitaro vya Wythenshawe i Manchester, bemeza ko ubu buhinga buja mu rukurikirane rw’itangwa ry’ibihimba vy’umubiri nk’ingabire.

Bavuga bati: ”Nimba vyemewe ko abantu bashobora gutanga uduce duto duto tugize umubiri mu cubahiro, kugira bakure mu mubabaro abandi mu kubongera iminsi yo kubaho batewe ibindi bihimba vy’umubiri mu kubavura ingwara ka naka, tubona ko ata mvo n’imwe yotuma gutanga intanga bitoshirwa mu kugabanya umubabaro nk’uwubugumba.

”Ariko bishobora kwongereza ibibazo bijanye n’ukuntu nyene izo ntanga aba yaravyemeye, uruhara rw’umuryango ruba ntarengwa, hamwe n’imyitwarariko ijanye n’ukutamenyekana kw’umuntu aba yatanze intanga.

Mu 2014 ububiko bw’intanga ku rwego rw’igihugu mu gihugu c’u Bwongereza ruri i Birmingham bwakoresheje amafranga ya leta amapound ibihumbi 77.

Inyuma y’imyaka 2 gusa, ubwo bubiko bwarugawe bwongera butangura kurondera abatanga intanga.

Abantu 9 gusa baremeye gusubira kuzitanga ariko umuntu umwe mu nyuma yarasokoye.

Kuva mu 2005, amategeko avuga ko abantu batanze intanga zabo nk’ingabire mu Bwongereza bategerezwa kwemera ko abana bavutse biciye kuri izo nkanga, bashobora kubonana n’uwazitanze bamaze gushikana imyaka 18.

‘Challenging stigma’ Kutabonwa neza

Jeffrey Ingold yigeze gutanga intanga aba i Londres, yabwiye BBC ko yizeye ko habaye kwemera gutanga intanga inyuma y’ugupfa, vyoshobora guhimiriza abagabo benshi mu kuja mu gitigiri c’abazitanga.

Avuga ati: ”Sinibaza ukuntu ishigwaho ry’uburyo bushasha bwo gutanga intanga nk’ingabire co kimwe n’itangwa ry’ibindi bihimba vyofatwa ukundi kuntu, atari uko ari vyiza gusa.

“Ku bwanje mu gutanga intanga sinigeze mbona ko hari aho bihuriye n’uduce ntanga kamere twanje, canke ibindi bisa n’ivyo, ariko nariko mfasha abagenzi bafise ico bakeneye.

”Nibaza ko kugira intumbero nk’iyo bishobora gutuma uyu mugambi ufata inzira zimwe zirimwo utubazo two kutabibona neza, canke ivyiyumviro ataho bivuye vyo mu kibano bijanye n’itangwa ry’intanga”.

Yongeye avuga ati: ”Nimba abantu bari bazi ibijanye n’uyu mugambi, bashobora kuvuga neza ingingo zafashwe, kugira abagabo bamenye ko boja mu batanga intanga canke abatazitanga. Nibaza ko twari gusanga hari benshi bafashe intumbero yo kuzitanga”.

Naho biri uko, Prof Allan Pacey, umwigisha mu bijanye n’ingwara ziboneka ku bagabo muri Kaminuza ya Sheffield yemeza ko hakwiye kuba intambwe yo gusubira inyuma mw’itangwa ry’intanga.

Avuga ati: ”Jewe nibaza ahubwo ko twoshira inguvu zacu mu kugerageza kurondera urwaruka rukiri ruto, rufise amagara meza, kandi rukeneye kuzitanga, runafise amahirwe yo kuzoba rukiriho, kugira uwuzoba yatanze intanga atanguye kurondera kumenya ivyazo, azoronke akaryo ko kubonana n’abavutse atwundi afashije”.

Urubanza bijanye rwarigeze kuba mbere

Mu 1997, umukenyezi yaratsindiye ububasha bwo gukoresha intanga z’umugabo wiwe yari yitavye Imana.

Stephen Blood yanduye ingwara ya mugiga mu kwezi kwa kabiri mu 1995, haheze amezi 2 gusa ashinze urugo rushasha n’umukenyezi wiwe Diane.

Yatakaje ubwenge bamaze kumukuramwo intanga ariko atarandikira umukenyezi wiwe ko bozikoresha, mu nyuma ahava yitaba Imana.

Bwana Blood yibarutse umuhungu Joel – hakoreshejwe intanga zari zabitswe ahantu hakanye cane – mu 2002, mu mwaka ukurikira uyo mukenyezi yatsindiye urubanza rw’uko yibarutse umwana n’umugabo bubatse biciye mu mategeko.

Ino nkuru mubona imeze gute?

Fyonda akanyenyeri kugira utore!

28709

Nta numwe aratora! Ba wa mbere kugira ico uvuze kurino nkuru.

Kwamamaza

TANGA ICUYUMVIRO

Shiramo iciyumviro canyu
Shiramo izina ryanyu hano