Intango Mu Makungu Africa Igisagara ca Bujumbura kibangamiwe ahanini n’inkukura iva mu misozi yo mu ntara...

Igisagara ca Bujumbura kibangamiwe ahanini n’inkukura iva mu misozi yo mu ntara ya Bujumbura

0
5
(1)

Kuri uyu wa 2 igenekerezo rya 21 Nzero, ubuyobozi bw’igisagara ca Bujumbura bufadikanije n’intara ya Bujumbura bwaratunganije inama ku bajejwe intwaro batowe ku mitumba yo muri izo ntara zibiri zihana imbibe mu ntumbero yo kurabira hamwe ibijanye no gukingira ibidukikije na canecane mu kurwanya inkukura iva mu misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura. Ivyo navyo bigatuma hatera imyuzurira, igahitana abantu n’ibintu mu gisagra ca Bujumbura

Nkurikiye Ramazani, Umuhanuzi mukuru w’umukuru w’igisagara ca Bujumbura amenyeshako ikiyaya c’imbo kibangamiwe ahanini n’amazi ava mu makomine ya Isare, Mubimbi na Kabezi. Ivyo bikava ku nyubakwa ziriko zirubakwa zitagira aho zegeraniriza amazi, imiserege yasivye kubera imicafu nk’amacupa akozwe mu bumwanya batayo bigatuma imigende y’amazi iziba, amabarabara atagira imiserege hamwe n’iyubakwa ry’amazu hadakurikijwe amategeko.

Musitanteri wa komine Isare amenyeshako imvo zituma amazi ava ku misozi agwira cane iyo imvura iguye zitandukanye. We abonako ibihe igihugu caciyemwo, imikobeko yo ku misozi itandukanye yasivye, igwirirana ry’abantu hamwe n’ibibanza vyinshi bikurwamwo urucekeri ntibikingirwe ari zo ntambamyi nyamukuru zituma amazi  ava mu misozi amanukana umurindi munini. Agasaba nyabuna ko ivyo bibanza vyokingirwa hagaterwa ibiti, nayo imikobeko igasiburwa.  Aha akibutsa ko Inama nkuru y’umutekano yari yatanze itegeko ko abanyeshure bari mu buruhuko bofasha mu gutera ibiti mu gukingira ibidukikije mu mugambi “Ewe Burundi Urambaye”.   Ku bubaka mu gisagara ca Bujumbura abavunira akagohe ko imigambi batunganya boyikora bibuka ko na ruguru inzu ziriko ziragwira ku bwinshi.

Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w’intara ya Bujumbura avuga ko muri iyo ntara imisi ya 4 na 6 yahariwe ibidukikije bakaba batera ibiti bakongera bagaca imikobeko ku misozi. Ati: “Nk’uko abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura batugendera baje kwinonora imitsi, boheza bakatugendera no muri ivyo bikorwa”.

Musitanteri wa komine Ntahangwa amenyeshako mw’ikomine arongoye imyuzurira yasasitse inganda aho abantu 14 bitavye Imana, amazu 434 arasambuka. Imiryango igera ku 645 irata izabo. Avugako inzu nyinshi zabomotse zari zubatse ahantu hatarekuriwe kwubaka. Arashimira abo bose baserutse ku bahuye n’ayo makuba nk’umuryango utabara imbabare Croix Rouge Burundi, CICR n’abo muri Reta ku mfashanyo bashikirije iyo miryango Mu bijanye no gukinga inkukura ku ruzi Ntahangwa, Musitanteri wa komine Ntahangwa amenyesha ko bamaze gutera imisuna irenga ibigumbi 20 000.

Butoyi Simeho, Musitanteri wa komine Mutimbuzi asabako uruzi Gasenyi rukunze gutwara imihana yo muri zone Buterere rwosukwa mu ruzi Gikoma. Bitagenze uko bazokwama bahunze buri mwaka.

Umwe mu bitavye iyo nama yamenyesheje ko ingorane zimwe ziva ku bajejwe intwaro. Ati: “None ayo mazu bavuga ntiyubakwa abarongoye imutumba canke amakaritiye babona kandi bazi ko ari mu bibanza bikingiwe bitubakwamwo? Abategetsi bo ku rwego rwo hasi boreka gufumbatishwa kuko ingaruka mbi zose zigaruka ku banyagihugu”.

Abantu bakwiye kubaka ahantu hashoboka

Nkurikiye Ramazani amenyesha ko mu vyitonderwa umuntu wese yokwubaka ahantu hashoboka nayo abatware bakirinda gufumbatishwa, uwubatse bidaciye mu mategeko agahanwa. Ku rwego rw’izo ntara 2, hotunganywa inama y’amakomite y’umutekano ahurikiyemwo bose muri ayo mazone asangiye imbibe kugira bigire hamwe ivyokorwa mu gukingira ibidukikije. Hoshirwaho umurwi rw’abihinga mu bidukikije bo muri izo ntara kugira bige ibikorwa nyamukuru vyokorwa mu gukingira inzuzi. Abanyagihugu bobandanya batera ibiti ku misozi no ku nzuzi mu gushigikira umugambi “Ewe Burundi Urambaye”. Abajejwe intwaro bohimiriza abafise amazu ku musozi kwegeraniriza hamwe amazi yose ava kuri zo mu gutunganya imireko no kwimba ikinogo yoshikiramwo. Reta yokingira ibibanza vyakuwemwo urucekeri mukuhatera ivyatsi n’ibiti.

Mwomenyako iyo nama yari yahuje abaserukiye Buramatari w’intara ya Bujumbura n’uwaserukuye Umukuru w’igisagara ca Bujumbura, abarongoye amakomine agize igisagara ca Bujumbura n’abarongoye komine zihana imbibe mu ntara ya Bujumbura, 5 batowe ku mitumba ihana imbibe muri izo ntara hamwe n’abaserukiye inzego zo kwivuna abansi n’umutekano.

Ino nkuru mubona imeze gute?

Fyonda akanyenyeri kugira utore!

28709

Nta numwe aratora! Ba wa mbere kugira ico uvuze kurino nkuru.

Kwamamaza

TANGA ICUYUMVIRO

Shiramo iciyumviro canyu
Shiramo izina ryanyu hano