Intango Mu Makungu Africa Albert Mbonerane avuga ko atewe amakenga n’icukurwa ry’igitoro mu kiyaga Tanganyika

Albert Mbonerane avuga ko atewe amakenga n’icukurwa ry’igitoro mu kiyaga Tanganyika

0
3
(2)

Mu gitabo ciwe “conseil du lac Tanganyika”, Albert Mbonerane avuga ko atewe amakenga n’umugambi wo gucukura igitoro mu kiyaga Tanganyika. Avuga ko iryo cukura rizogira ingaruka mbi kumagara,amazi,uburimyi,ubworozi,n’ibindi.

Tukibukako ivyigwa vyakozwe ku kiyaga Tanganyika guhera mu myaka ya 1959,1968, 1982,1984,1987 bigahera muri 2006 hatewe igikumu ku masezerano yo kugabura inkengera y’ikiyaga Tanganyika mu mice 4 : A,B,C na D. B na D vyahawe ishirahamwe Surestream mu 2008, A na C navyo bihabwa amashirahamwe Petroleum Products na Minergy R.E limited kuwa 30 RUheshi 2011.

Amb. Albert Mbonerane akavuga ko gucukura igitoro bicafuza amazi kuko ngo ibivamwo bica bikwiragira hose no kure y’aho vyacukuriwe. Ivyo bigatuma habaho ingorane ku magara,uburimyi,ubworozi,uburovyi,n’ibindi.

Ingaruka ku magara

Kubwa M. Mbonerane, hariho isano hagati yo gucukura igitoro n’irwirirana rya kanseri y’umuhogo. Ivyuka biva mugucukura igitoro bishobora gutuma ubwonko budakora neza ndetse bigatuma umuntu adahema neza. Ku bagore, gucukura igitoro biratuma ubugumba bugwirirana hamwe n’ugukorora inda canke ubuzima bw’umwana ari munda.

Ingaruka k’uburimyi n’ubworozi

Dufatiye ku vyuka bisohorwa, ikirere kiracafura. Ivyo bigatuma ibinyabuzima vyose bikoresha umuyaga vyakira ivyo vyuka biciye mu buryo butandukanye. Ivyo ngo bigatuma vya vyuka binyengetera mubuzima bw’ibiterwa n’ibikoko vyinshi bikonona ubuzima bwavyo.

Ino nkuru mubona imeze gute?

Fyonda akanyenyeri kugira utore!

28709

Nta numwe aratora! Ba wa mbere kugira ico uvuze kurino nkuru.

Kwamamaza

TANGA ICUYUMVIRO

Shiramo iciyumviro canyu
Shiramo izina ryanyu hano